Họ và tên: LÊ THỊ BÍCH NGỌC

Giảng viên bộ môn: Điều dưỡng Bà mẹ- Trẻ Em. Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ Điều dưỡng tại trường Đại học Burapha- Thái Lan

Tên đề tài: “NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỜI GIAN LẦN ĐẦU CHO CON BÚ Ở BÀ MẸ SAU SINH TẠI THÁI NGUYÊN, NĂM 2015”

“Factors associated with breastfeeding initiation among postpartum mothersin Thai Nguyen Hospital, Vietnam”

Chuyên ngành: Điều dưỡng Sản khoa

Thời gian: 9 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2015

Địa điểm: Trường Đại học Burapha- Thái Lan