1. Giới thiệu

1.1. Lịch sử thành lập  

    Bộ môn Điều dưỡng Bà mẹ -Trẻ em trực thuộc khoa Điều dưỡng, được thành lập theo Quyết định số 1228/QĐ-ĐHYD ngày 31 tháng 7 năm 2015, gồm 07 cán bộ là Giảng viên có trình độ sau đại học.

1.2. Lãnh đạo bộ môn

TS.Đoàn Thị Huệ - P.Trưởng bm

ThS.Ngô Thị Vân Huyền - P.Trưởng bm 

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Đào tạo các cử nhân Điều dưỡng đa khoa hệ Chính qui và cử nhân Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học, có đủ kiến thức và kỹ năng ở trình độ Đại học về lĩnh vực Điều dưỡng Nhi khoa, Điều dưỡng Sản khoa để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc người bệnh, quản lý người bệnh, khả năng tham gia nghiên cứu khoa học đáp ứng chuẩn đầu ra của Điều dưỡng, đáp ứng với chuẩn năng lực theo Bộ Y tế ban hành và đáp ứng với nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. 

- Tham gia điều trị và chăm sóc người bệnh tại Trung tâm Nhi khoa, khoa Sản của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

2.2. Nhiệm vụ

- Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng/dạy cho sinh viên Điều dưỡng; tham gia đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch chung của trường giao.

- Quản lý giảng viên trong bộ môn, giảng viên kiêm nhiệm và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Ban Giám hiệu nhà trường.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Điều dưỡng Sản khoa và Điều dưỡng Nhi khoa.

- Biên soạn Đề cương chi tiết học phần, giáo trình môn học học phần Điều dưỡng Nhi khoa và Điều dưỡng Sản khoa. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung thiết bị dạy học, thực hành tại các khoa lâm sàng.

3. Danh sách bộ môn

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 ThS.Ngô Thị Vân Huyền Phó trưởng BM, GVC 0912 381 116  vanhuyen79@gmail.com
2 TS.Đoàn Thị Huệ Phó trưởng BM, GVC 0989 308 402  hueddtn@gmail.com
3 ThS.Lê Thị Bích Ngọc Giảng viên chính 0963 853 750  ngocleytn@gmail.com
4 ThS.Nguyễn Thị Tú Ngọc Giảng viên chính 0974 349 055  lemontree.tn@gmail.com
5 ThS.Nguyễn Thị Sơn Giảng viên 0981 714 353  nguyensondhyk@gmail.com
6 ThS.Trần Lệ Thu Giảng viên 0988 532 982  lethu1801@gmail.com
7 ThS.Nguyễn Thu Trang Giảng viên 01653225582  trangthuddls@gmail.com

4. Hoạt động và thành tích đã đạt được

    - Tập thể cán bộ trong Bộ môn đã tham gia hơn 30 công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, được nghiệm thu và đánh giá cao.

    - Có hơn 20 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và tạp chí quốc tế.

    - Từ năm 2014 đến nay, Bộ môn liên tục đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến” và “tập thể văn hóa”.