1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Bộ môn Điều dưỡng Bà mẹ - Trẻ em

- Địa chỉ: số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên

 - Thông tin lãnh đạo đơn vị 

 1. Ths Đoàn Thị Huệ

    Phó trưởng Bộ Môn

    Sđt: 0989 308 402

    Email: doanthihue@tump.edu.vn

2. Ths Ngô Thị Vân Huyền

    Phó trưởng Bộ Môn

    Sđt: 0912 381 116

    Email: ngothivanhuyen@tump.edu.vn
 

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng

    - Chức năng của Bộ môn Điều dưỡng Bà mẹ - Trẻ em là đào tạo các cử nhân Điều dưỡng đa khoa hệ Chính qui và cử nhân Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học, có đủ kiến thức khoa, kỹ năng ở trình độ Đại học về lĩnh vực Điều dưỡng Nhi khoa, Điều dưỡng Sản khoa để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc người bệnh, quản lý người bệnh, khả năng tham gia nghiên cứu khoa học đáp ứng chuẩn đầu ra của Điều dưỡng, đáp ứng với chuẩn năng lực theo Bộ Y tế ban hành và đáp ứng với nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

    - Tham gia điều trị và chăm sóc người bệnh tại Trung tâm Nhi khoa, khoa Sản của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

2.2. Nhiệm vụ

  - Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập cho sinh viên Điều dưỡng; tha gia đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường giao cho bộ môn.

  - Quản lý giảng viên trong bộ môn, giảng viên kiêm nhiệm và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Ban Giám hiệu nhà trường.

  - Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Sản khoa và Nhi khoa.

 - Tổ chức biên soạn Đề cương chi tiết học phần, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung thiết bị dạy học, thực hành tại các khoa lâm sàng.

3. Thông tin nhân sự

1. Ths Đoàn Thị Huệ
    Phó trưởng bộ môn
    Email: doanthihue@tump.edu.vn
2. Ths Ngô Thị Vân Huyền
    Phó trưởng bộ môn
    Email: ngothivanhuyen@tump.edu.vn
3. Ths Lê Thị Bích Ngọc
    Giảng viên
    Email: ngocleytn@gmail.com
4. Ths Nguyễn Thị Tú Ngọc
    Giảng viên
    Email: lemontree.tn@gmail.com
5. Ths Nguyễn Thị Sơn
    Giảng viên
    Email: nguyensondhyk@gmail.com
6. Ths Trần Lệ Thu
    Giảng viên
    Email: lethu1801@gmail.com
7. CN Nguyễn Thu Trang
    Giảng viên
    Email: trangthuddls@gmail.com
 

4. Lịch sử hình thành

    Bộ môn được thành lập tháng 8 năm 2014, gồm 07 cán bộ là Giảng viên có trình độ sau đại học.

5. Hoạt động và thành tích đã đạt được

    - Tập thể cán bộ trong Bộ môn đã tham gia hơn 25 công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, được nghiệm thu và đánh giá cao

    - Có 15 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và tạp chí quốc tế.

    - Từ năm 2014 đến nay, Bộ môn liên tục đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến” và “tập thể văn hóa”.