1. Giới thiệu

1.1. Lịch sử hình thành

    Bộ môn Điều dưỡng Tâm Thần được thành lập từ tháng 8 năm 2015 theo QĐ số 1263/QĐ-ĐHYD. Bộ môn trực thuộc Khoa Điều dưỡngTrường Đại học Y Dược-Đại học Thái Nguyên.

1.2. Lãnh đạo bộ môn

ThS.Hoàng Minh Hương - Phó trưởng bộ môn

 2. Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng

   Chủ động thực hiện chương trình đào tạo Cử nhân Điều Dưỡng do Nhà trường ban hành. Phối hợp với các Bộ môn trong Khoa, các Phòng Ban Khoa trong toàn trường, và các cơ sở thực hành có sinh viên học tập liên quan đến môn học bộ môn chịu trách nhiệm. Triển khai các hoạt động về chính quyền, đoàn thể khác do Nhà trường và Khoa phát động.

2.2. Nhiệm vụ

* Chính trị

   Tập thể Bộ môn luôn thực hiện đúng theo chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà Nước. Chấp hành nghiêm túc về Nội quy, chế độ làm việc của giảng viên trong Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, và của Bộ Nghành quy định.

* Giảng dậy

   Bộ môn thực hiện giảng dạy về môn học Điều dưỡng Tâm thần bao gồm:Tham gia xây dựng đề cương môn học cho từng đối tượng đào tạo; Biên soạn xuất bản giáo trình giảng dạy và chỉ tiêu học tập; Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần và bảng kiểm đánh giá thực hành; Tổ chức giảng dạy, quản lý và đánh giá kết quả học tập của Người học.

*Nghiên cứu khoa học

  Thực hiện đúng đủ chế độ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo quy định như chủ trì đề tài cấp cơ sở,đăng báo trên các tạp chí Khoa học; Tham gia các đề tài cấp Bộ, Quốc tế; Tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo với Nước ngoài do Nhà trường và Khoa chỉ đạo.

* Nhiệm vụ học tập

   Tập thể bộ môn không ngừng tự học tập nghiên cứu và cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Bộ môn hiện nay đã có 01 Thạc sĩ hoàn thiện chương trình học nghiên cứu sinh về Điều dưỡng tại trường Đại học Mahidol Thái Lan và 01 Cử nhân đang theo học Cao học Điều dưỡng tại Thái Lan.

3. Danh sách cán bộ bộ môn

STT Họ và tên Chức vụ SĐT Mail
1 ThS.Hoàng Minh Hương Phó trưởng bộ môn, GV 0975 995 393 minhhuongdd@yahoo.com.vn
2 TS.Ngô Xuân Long Giảng viên chính 0982 501 601 xuanlong187@gmail.com
3 ThS.Triệu Văn Nhật Giảng viên 0368 271 372 nhathoang2601@gmail.com