1. Giới thiệu

1.1. Lịch sử thành lập  

    Bộ môn Điều dưỡng cơ bản trực thuộc khoa Điều dưỡng, được thành lập từ tháng 11 năm 1995, gồm 07 cán bộ là Giảng viên, KTV và Y Công.

1.2. Lãnh đạo bộ môn

TS.Nông Phương Mai - Trưởng bộ môn

ThS.Lương Thị Hoa -P.Trưởng bộ môn

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, bộ môn toàn trường trong công tác đào tạo và hoạt động chính quyền, đoàn thể khác.

- Chủ động lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo thời gian, chất lượng. 

2.2.  Nhiệm vụ

2.2.1. Đào tạo

- Tham gia xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo.

- Biên soạn giáo trình giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và lượng giá sinh viên.

- Tổ chức tốt công tác giảng dạy đảm bảo thời lượng và chất lượng.

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên khách quan, chính xác theo đúng quy chế.

2.2.2. Nghiên cứu khoa học

  Các cán bộ trong Bộ môn chủ trì và tham gia thực hiện một số đề tài Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y khoa và Điều dưỡng.

2.2.3. Cải tiến trang thiết bị dạy học

  Bộ môn tích cực cải tiến một số mô hình học tập phù hợp với nhu cầu thực hành của học sinh, sinh viên.

3. Danh sách cán bộ bộ môn

STT Họ và tên Chức vụ SĐT Mail
1 TS.Nông Phương Mai Trưởng bộ môn, GVC 0988.520.079 nongphuongmaidhyd@gmail.com
2 ThS.Lương Thị Hoa P.Trưởng bộ môn, GVC 0868 111 984 luongphuonghoa@gmail.com
3 ThS.Hoàng Thị Mai Nga Giảng viên chính 0915.133.998 maingavn@gmail.com
4 ThS.Lưu Thị Ánh Tuyết Giảng viên chính 0968.183.585 luuanhtuyet0409@gmail.com
5 CNĐD.Phạm Thị Oanh CN.GVTH 0984.531.375 phamthioanhytn@gmail.com
6 CNĐD.Phạm Thị Ánh CN.KTV 0974.761.861 phamthianh@tump.edu.vn
7 Hoàng Thị Phượng Y Công 0375.801.616 hoangthiphuong@tump.edu.vn