1. Giới thiệu

1.1. Lịch sử hình thành

  Bộ môn Huấn luyện kỹ năng được thành lập vào ngày 5 tháng 4 năm 2005, có 6 Bộ môn tham gia giảng dạy: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Y học cộng đồng, Phẫu thuật thực hành. Bộ môn huấn luyện kỹ năng (Skillslab) là nơi hoạt động gắn kết với các Bộ môn Y cơ sở và lâm sàng tạo điều kiện thuận lợi để các Bộ môn Y cơ sở và lâm sàng thực hiện việc đào tạo kỹ năng y khoa cơ bản theo phương pháp mới để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo y khoa. Tại Skillslab sinh viên có cơ hội để thể thực tập nhiều lần trên mô hình và bệnh nhân giả để hoàn thiện kỹ năng trước khi thực hiện trên bệnh nhân thật. Từ 2019 trở đi việc học tập tại các Bệnh viện của sinh viên BS đa khoa là một phần nhiệm vụ tất yếu của Bộ môn, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội trong tình hình mới.

1.2. Lãnh đạo bộ môn

 

BSCKII. Bùi Thị Hợi - Phó trưởng Bộ môn

2.Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Đào tạo theo kế hoạch chung của nhà trường cho các đối tượng: Bác sỹ đa khoa, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, cử nhân nữ hộ sinh, cử nhân Điều dưỡng chính quy, cử nhân điều dưỡng tại chức.

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

2.2. Nhiệm vụ

    Giảng dạy học phần Huấn luyện kỹ năng cho sinh viên Y, Răng hàm mặt, Y học Dự phòng, Cử nhân điều dưỡng, Hộ sinh điều dưỡng. Hàng năm giảng viên phải có tham gia hoặc chủ đề tài cấp cơ sở trở lên.Cán bộ, giảng viên làm việc tại bộ môn phải thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà trường

+ Thực hiện đúng lịch giảng.

+ Khi lên lớp giảng viên phải có giáo trình, kế hoạch bài giảng, nội dung bài giảng phải được chuẩn bị từ trước và được bộ môn nhất trí thông qua. Quản lý và bảo quản mô hình tại Bộ môn.

+ Quản lý, giúp đỡ sinh viên học tập, không được gây khó khăn, phiền hà cho sinh viên

+ Tham gia xây dựng cơ quan và giữ gìn môi trường cảnh quan, bảo vệ công trình công cộng, bảo vệ môi trường sinh thái, phấn đấu xây dựng một môi trường làm việc vừa thoải mái và kỷ cương, vừa văn minh và khoa học

3. Danh sách bộ môn

STT Họ và tên Chức vụ SĐT Mail
1 BSCKII.Bùi Thị Hợi Phó trưởng bộ môn, GVC  0945 252 123 buithihoiyk@gmail.com
2 ThS.Nguyễn Ngọc Hà Giảng viên chính  0977 787 088 hanguyen.tnnf@gmail.com
3 TS.Phạm Thị Ngọc Anh Gảng viên  0942 956 866 ngocanh.tumf@gmail.com
4 CNĐD.Hoàng Thị Hồng Phương CN.KTV  0918 578 818 hoangthihongphuong@tump.edu.vn
5 CĐ.Nguyễn Thị Thu Trà Y Công  0972 021 626  
6 ThS.Nguyễn Thị Thùy Linh Chuyên viên VPK  0969 084 196 thuylinhyk@gmail.com