1. Sứ mạng của Khoa Điều dưỡng

          Khoa Điều dưỡng - trường Đại học Y Dược; Đại học Thái Nguyên có sứ mạng đào tạo cán bộ y tế là Điều dưỡng có trình độ đại học,có năng lực nghiên cứu khoa học và hỗ trợ phát triển hệ thống y tế, cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

2. Tầm nhìn

          Khoa Điều dưỡng - trường Đại học Y Dược; Đại học Thái Nguyên sẽ trở thành một một cơ sở đào tạo nhân lực điều dưỡng có uy tín trong nước và khu vực, có năng lực nghiên cứu khoa học, có đội ngũ cán bộ, giảng viên và nghiên cứu viên có trình độ cao, có cơ sở vật chất đồng bộ, từng bước hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.

3. Giá trị cốt lõi

          Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển

4. Mục tiêu chung

          Phát triển khoa Điều dưỡng theo hướng chuẩn hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng đào tạo một cách toàn diện bao gồm: giáo dục đạo đức nghề nghiệp, trang bị kỹ năng sống, rèn luyện năng lực chuyên môn - ngoại ngữ - tin học đáp ứng nhu cầu xã hội và sẵn sàng hội nhập quốc tế.

5. Mục tiêu cụ thể

         (1). Phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học để thực hiện chương trình đào tạo.

         (2). Đổi mới Chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng đáp ứng Chuẩn năng lực của Điều dưỡng do Bộ Y tế ban hành năm 2012.

         (3). Đổi mới các hoạt động dạy/học tạo môi trường học tập, rèn luyện cho sinh viên có khả năng ứng dụng kiến thức giải quyết vấn đề, có năng lực thực hành chăm sóc người bệnh và hoàn thiện các kỹ năng mềm cần thiết.

         (4). Xây dựng quy trình, bộ công cụ lượng giá sinh viên theo Chuẩn năng lực Điều dưỡng.

         (5). Thực hiện thành công chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng liên kết với Nhật Bản.