I. Nhiệm vụ chung

          - Cán bộ, giảng viên làm việc tại Bộ môn phải thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà trường.

          - Thực hiện đúng lịch giảng, khi có thay đổi phải báo trước cho tổ chức giảng đường và học sinh - sinh viên. Không tự ý ra vào không theo hiệu lện, gây mất trật tự cho những lớp xung quanh.

          - Khi lên lớp phải có giáo trình, giáo án, nội dung bài giảng phải được chuẩn bị từ trước và được bộ môn nhất trí thông qua.

          - Phải có trách nhiệm quản lý, giúp đỡ học sinh, sinh viên học tập. Không được gây khó khăn phiền hà cho sinh viên.

          - Tham gia xây dựng cơ quan, xây dựng và giữ gìn môi trường cảnh quan, bảo vệ công trình công cộng, bảo vệ môi trường sinh thái, phấn đấu xây dựng một môi trường làm việc vừa thoải mái và kỷ cương, vừa văn minh và khoa học.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Tiến sĩ Vi Thị Thanh Thủy: Phó Trưởng khoa – Phụ trách bộ môn

          - Phụ trách, điều hành Bộ môn và chịu trách nhiệm trước nhà trường về các công việc của bộ môn.

          - Cùng với Ban chủ nhiệm Khoa tham gia vào công việc phụ trách, điều hành các hoạt động mà Trưởng khoa phân công.

          - Tham gia giảng dạy lý thuyết, thực hành, đánh giá và quản lý học sinh, sinh viên học tập tại Bộ môn.

2. Thạc sĩ Hoàng Trung Kiên: Giảng viên – Giáo vụ bộ môn

          - Làm việc dưới sự chỉ đạo của Phụ trách bộ môn

          - Tham gia giảng dạy, coi thi, chấm thi lý thuyết và thực hành tại Bộ môn

          - Tham gia 15% làm công tác giáo vụ bộ môn và chịu trách nhiệm trước Nhà trường về công tác giáo vụ bộ môn

          - Tham gia 15% làm Cố vấn học tập tại phòng CT-HSSV

          - Ghi sổ theo dõi lịch giảng, tính giờ giảng cho CBVC trong Bộ môn

          - Vào điểm, tính điểm cho học sinh, sinh viên, nộp điểm cho phòng Đào tạo đúng thời hạn.

3. Thạc sĩ Phạm Tuấn Vũ: Giảng viên

          - Làm việc dưới sự chỉ đạo của Phụ trách bộ môn

          - Đi học nghiên cứu sinh về Điều dưỡng tại Đài Loan

4. Thạc sĩ Đỗ Thị Lệ Hằng: Giảng viên mời giảng

          - Làm việc dưới sự chỉ đạo của Phụ trách bộ môn

          - Tham gia giảng dạy, coi thi, chấm thi lý thuyết và thực hành tại Bộ môn