1. Thông tin chung

    - Tên đơn vị: BM Điều dưỡng Cộng đồng

    - Phó trưởng Bộ môn: ThS. Đỗ Thị Lệ Hằng
    - Email: thuybinhtn@yahoo.com

 2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng

    - Quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất của bộ môn.

    - Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý sinh viên tại bộ môn

 2.2. Nhiệm vụ

    - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

    - Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn đào tạo, chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện và chăm sóc sức khỏe cộng đồng với nghiên cứu khoa học.

    - Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.

    - Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

    - Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương môn học, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy - học, thực hành  cộng đồng.

    - Giảng viên, kỹ thuật viên thuộc Khoa được quyền tham gia khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh và cung cấp dịch vụ khác tạị Bệnh viện Trường và các cơ sở thực hành của Trường theo quy định.

    - Tham gia các hoạt động đoàn thể khác do Nhà trường và Đại học Thái Nguyên phát động.

3. Thông tin nhân sự

   1. ThS. Đỗ Thị Lệ Hằng
    - P. Trưởng BM
    - Email: thuybinhtn@yahoo.com
   2. ThS. Hoàng Trung Kiên
    - Giảng viên
    - Email: trungkiendhytn@gmail.com
   3. ThS. Phạm Tuấn Vũ
    - Giảng viên

    - Email: tuanvuls2511@gmail.com
 

4. Lịch sử hình thành

Quyết định thành lập bộ môn tháng 07 năm 2014

 5. Hoạt động đào tạo

Đào tạo đối tượng cử nhân điều dưỡng hệ chính quy và cử nhân điều dưỡng hệ vừa học vừa làm

6. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và tham gia các đề tài nghiên cứu cấp cao hơn

 7 . Thành tích đã đạt được