1. Giới thiệu

1.1. Lịch sử thành lập 

   Bộ môn Điều Dưỡng Cộng Đồng là một bộ môn trong Khoa Điều dưỡng của trường Đại học Y - Dược - Đại học Thái Nguyên được thành lập từ tháng 07 năm 2014.

1.2. Lãnh đạo bộ môn

  

 ThS. Đỗ Thị Lệ Hằng - Phó trưởng bộ môn 

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất của bộ môn.

- Phối hợp với cơ sở thực địa và các đơn vị có liên quan trong công tác đào tạo và hoạt động chính quyền, đoàn thể khác.

- Chủ động lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo thời gian, chất lượng

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng  chương trình điều dưỡng cộng đồng cho các đối tượng sinh viên điều dưỡng, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

- Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương môn học, giáo trình môn học do Hiệu Trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy - học, thực hành cộng đồng.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn  đào tạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng với nghiên cứu khoa học.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Giảng viên, được quyền tham gia khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, hộ gia đình và cộng đồng tạị các cơ sở thực địa của Trường theo quy định.

- Tham gia các hoạt động đoàn thể khác do Nhà trường và Đại học Thái Nguyên phát động.

3. Thông tin nhân sự

STT Họ và tên Chức vụ SĐT Mail
1 ThS.Đỗ Thị Lệ Hằng Phó trưởng bộ môn, GVC 0989 886 742 dothilehang1603@gmail.com
2 ThS.Hoàng Trung Kiên Giảng viên 0971 513 373 trungkiendhytn@gmail.com
3 TS.Phạm Tuấn Vũ Giảng viên chính 0964 056 115 tuanvuls2511@gmail.com