I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ KHOA ĐIỀU DƯỠNG

1. Trưởng khoa

- Họ tên: TS.Nông Phương Mai

- Điện thoại: 0988 520 079

- Email: nongphuongmaidhyd@gmail.com

2. Phó Trưởng khoa

- Họ tên:  ThS.Phùng Văn Lợi

- Điện thoại: 0915 416 990

- Email: phungloiyk@gmail.com

3. Phó Trưởng khoa

- Họ tên: TS.Ngô Xuân Long

- Điện thoại: 0982 501 601

- Email: xuanlong187@gmail.com

4. Chuyên viên VPK

- Họ tên: ThS.Nguyễn Thị Thùy Linh

- Điện thoại: 0969 084 196

- Email: thuylinhyk@gmail.com

5. Chức năng nhiệm vụ

- Giảng dạy môn Điều dưỡng cơ bản, Điều dưỡng Cộng đồng; Điều dưỡng người trưởng thành; Điều dưỡng Bà mẹ và trẻ em; Điều dưỡng Tâm thần; Quản lý Điều dưỡng; Huấn luyện kỹ năng cho các đối tượng sinh viên Y, sinh viên Điều dưỡng;

- Nghiên cứu khoa học và Chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tại các bệnh viện thực hành và chăm sóc sức khỏe Cộng đồng.     

- Quản lý cán bộ công chức và học sinh, sinh viên thuộc khoa theo đúng nội quy, quy định của nhà trường.

- Xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo. Biên soạn giáo trình giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và lượng giá sinh viên. Tổ chức tốt công tác giảng dạy đảm bảo thời lượng và chất lượng. Đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên khách quan, chính xác theo đúng quy chế, quản lý điểm theo đúng quy định của nhà trường.

II. DANH SÁCH BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

1. Bộ môn Điều dưỡng cơ bản

2. Bộ môn Huấn luyện kỹ năng

3. Bộ môn Quản lý điều dưỡng

4. Bộ môn Điều dưỡng cộng đồng

5. Bộ môn Điều dưỡng Người trưởng thành

6. Bộ môn Điều dưỡng Bà mẹ và trẻ em

7. Bộ môn Điều dưỡng Tâm thần