1. Giới thiệu

1.1. Lịch sử thành lập  

    Bộ môn Quản lý điều dưỡng  trực thuộc khoa Điều dưỡng, gồm 02 cán bộ là Giảng viên có trình độ sau đại học.

1.2. Lãnh đạo bộ môn

ThS.Đinh Ngọc Thành - Trưởng bộ môn

2. Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Thực hiện kế hoạch đào tạo của nhà trường, của Khoa Điều dưỡng cho các đối tượng cử nhân Điều dưỡng chính quy, cử nhân Điều dưỡng tại chức. liên thông cao đẳng điều dưỡng.

- Tổ chức thực hiện đào tạo cho đối tượng học chứng chỉ Quản lý Điều dưỡng tại Trường và các tỉnh.

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn và thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực điều dưỡng.

- Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, phòng làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng

- Tham gia các hoạt động, các phong trào do Nhà trường, Ngành và các đoàn thể phát động phát động.

2.2. Nhiệm vụ

- Cán bộ giảng viên làm việc tại bộ môn nghiêm túc thực hiện Qui chế đào tạo, Nội qui, Qui định của Nhà trường.

- Thực hiện đúng lịch giảng.

- Không tự ý cho lớp ra, vào không theo hiệu lệnh gây mất trật tự cho các lớp xung quanh.

- Khi lên lớp phải có đề cương chi tiết học phần, giáo trình, kế hoạch bài giảng, công cụ lượng giá, bộ câu hỏi thảo luận, tài liệu tham khảo. Nội dung bài giảng phải được chuẩn bị từ trước và được bộ môn nhất trí thông qua.

- Phải quản lý sinh viên, giúp đỡ sinh viên học tập, không được gây khó khăn, phiền hà cho sinh viên.

- Tham gia xây dựng cơ quan và giữ gìn cảnh quan, bảo vệ công trình công cộng, bảo vệ môi trường sinh thái, phấn đấu xây dựng một môi trường làm việc thoải mái, kỷ cương, văn minh và khoa học.

3. Danh sách bộ môn

STT Họ và tên Chức vụ SĐT Mail
1 ThS.Đinh Ngọc Thành Trưởng bộ môn, GVC 0988 555 466 thanhqldd2008@gmail.com
2 ThS.Nguyễn Thị Thanh Hương  Giảng viên chính 0986 208 585 huonganh208@yahoo.com.vn