NHIỆM VỤ CHUNG

-       Cán bộ giảng viên làm việc tại bộ môn nghiêm túc thực hiện Qui chế đào tạo, Nội qui, Qui định của Nhà trường.

-       Thực hiện đúng lịch giảng, khi có thay đổi phải báo cáo trước cho tổ giảng đường và sinh viên.

-       Không tự ý cho lớp ra, vào không theo hiệu lệnh gây mất trật tự cho các lớp xung quanh.

-       Khi lên lớp phải có đề cương chi tiết học phần, giáo trình, kế hoạch bài giảng, công cụ lượng giá, bộ câu hỏi thảo luận, tài liệu tham khảo. Nội dung bài giảng phải được chuẩn bị từ trước và được bộ môn nhất trí thông qua.

-       Phải quản lý sinh viên, giúp đỡ sinh viên học tập, không được gây khó khăn, phiền hà cho sinh viên.

-       Tham gia xây dựng cơ quan và giữ gìn cảnh quan, bảo vệ công trình công cộng, bảo vệ môi trường sinh thái, phấn đấu xây dựng một môi trường làm việc thoải mái, kỷ cương, văn minh và khoa học.

 NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1.     ThS. Đinh Ngọc Thành – Trưởng Bộ môn

-       Phụ trách điều hành bộ môn, chịu trách nhiệm trước Khoa điều dưỡng và Nhà trường về các công việc của Bộ môn.

-       Phân công giảng viên, kiểm tra, giảm sát và đánh giá giảng viên, tham gia giảng dạy, coi thi, chấm thi lý thuyết, thực hành học phần bộ môn đảm nhiệm.

-       Tổ chức phân công giảng viên biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo cho các học phần do Bộ môn quản lý.

-       Làm nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên làm đề tài nghiên cứu.

-       Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự do Hiệu trưởng và Trưởng Khoa giao cho.

-       Thường xuyên học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy.

-       Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng và Trưởng Khoa phân công.

2.     ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương – Giảng viên

-       Làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Bộ môn

-       Làm công tác giáo vụ của bộ môn: Lên lịch giảng cho giảng viên và tổng hợp giờ giảng theo kế hoạch của phòng Đào tạo; nhập và quản lý điểm của sinh viên; nộp điểm cho văn phòng khoa và phòng đào tạo đúng thời hạn.

-       Tham gia giảng dạy, coi thi, chấm thi lý thuyết, thực hành tại bộ môn.

-       Tham gia làm nghiên cứu khoa học

-       Thường xuyên học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy.

-       Quản lý quỹ của Bộ môn.

3.     CN. Lê Thị Mai

-       Làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của phó trưởng Bộ môn

-       Tham gia giảng dạy thực hành, quản lý sinh viên tại khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

-       Thường xuyên học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy.

4.     CN. Nguyễn Thị Thanh Hương

-       Làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của phó trưởng Bộ môn

-       Tham gia giảng dạy thực hành, quản lý sinh viên tại khoa Nội I, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

-       Thường xuyên học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy.

5.     Nguyễn Thị Mai Hương

-       Làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của phó trưởng Bộ môn

-       Tham gia giảng dạy thực hành, quản lý sinh viên tại khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

-       Thường xuyên học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy.

6.     CN. Vương Hồng Loan

-       Làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của phó trưởng Bộ môn

-       Tham gia giảng dạy thực hành tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

-       Thường xuyên học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy.