1. Giới thiệu

1.1. Lịch sử thành lập  

   Bộ môn Điều dưỡng Người trưởng thành trực thuộc khoa Điều dưỡng, được thành lập ngày 31 tháng 7 năm 2015, gồm 08 cán bộ là Giảng viên có trình độ sau đại học.

1.2. Lãnh đạo bộ môn

 

ThS.Phùng Văn Lợi - Phó trưởng PT bộ môn

 

2. Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban, Khoa, Bộ môn của trường trong các hoạt động Chính quyền, đoàn thể, trong công tác quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học - quan hệ quốc tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Chủ động lập kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo thời gian, chất lượng. Xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo. Biên soạn giáo trình giảng dạy, tổ chức giảng dạy học phần điều dưỡng Nội khoa, Ngoại khoa, Hồi sức cấp cứu.

2.2. Nhiệm vụ

- Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập cho sinh viên Điều dưỡng; tham gia đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường giao cho bộ môn.

- Quản lý giảng viên trong bộ môn, giảng viên kiêm nhiệm và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Ban Giám hiệu nhà trường.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Nội khoa và Ngoại khoa.

- Tổ chức biên soạn Đề cương chi tiết học phần, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung thiết bị dạy học, thực hành tại các khoa lâm sàng.

3. Danh sách bộ môn

STT Họ và tên Chức vụ SĐT Mail
1 ThS.Phùng Văn Lợi  Phó trưởng PT bộ môn, GVC  0915.416.990  phungloiyk@gmail.com
2 ThS.Nguyễn Ngọc Huyền   P.Trưởng bộ môn, GVC  0915.589.788  ngochuyenddlsyk@gmail.com
3 TS.Nguyễn Văn Giang   Giảng viên  0982.682.875  vangiangddls@gmail.com
4 ThS.Đào Trọng Quân   Giảng viên chính  0983.276.340  daotrongquan87@gmail.com
5 ThS.Đào Tiến Thịnh   Giảng viên chính  0978.665.519  tienthinhydtn@gmail.com
6 ThS.La Văn Luân   Giảng viên   0986.671.357  luanlavan@gmail.com
7 ThS.Lê Thị Vân   Giảng viên  0964.490.885  levanddls@gmail.com
8 ThS.Nguyễn Thị Hoài   Giảng viên  0378.776.024  nguyenhoaiddls@gmail.com

4. Hoạt động và thành tích đã đạt được

- Từ năm 2005 đến nay  Bộ môn liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể văn hóa”.

- Năm 2013 2014, 2017 Bộ môn đạt danh hiệu “Tập thể xuất sắc” và “Tập thể văn hóa”.

- Tập thể cán bộ trong Bộ môn đã tham gia hơn 30 công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, được nghiệm thu và đánh giá cao, có nhiều bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và tạp chí quốc tế.