1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Bộ môn Điều dưỡng Người trưởng thành

- Địa chỉ: số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên

- Trưởng Bộ Môn: Ths Phùng Văn Lợi

   Sđt: 0915416990

   Email: phungvanloi@tump.edu.vn

- Phó trưởng Bộ Môn: Ths Nguyễn Ngọc Huyền

  Sđt: 0915589788

  Email: ngochuyenddlsyk@gmail.com
 

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng

- Phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban, Khoa, Bộ môn của trường trong các hoạt động Chính quyền, đoàn thể, trong công tác quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học - quan hệ quốc tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Chủ động lập kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo thời gian, chất lượng. Xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo. Biên soạn giáo trình giảng dạy, tổ chức giảng dạy học phần điều dưỡng Nội khoa, Ngoại khoa, Hồi sức cấp cứu.

2.2. Nhiệm vụ

- Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập cho sinh viên Điều dưỡng; tham gia đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường giao cho bộ môn.

- Quản lý giảng viên trong bộ môn, giảng viên kiêm nhiệm và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Ban Giám hiệu nhà trường.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Nội khoa và Ngoại khoa.

- Tổ chức biên soạn Đề cương chi tiết học phần, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung thiết bị dạy học, thực hành tại các khoa lâm sàng.

3. Thông tin nhân sự
1. Ths. Phùng Văn Lợi
    Trưởng Bộ môn
    Email: phungloiyk@gmail.com
2. Ths. Nguyễn Ngọc Huyền
    Phó trưởng Bộ môn
    Email: ngochuyenddlsyk@gmail.com
3. Ths. Nguyễn Văn Giang
    Giảng viên
    Email: vangiangddls@gmail.com
4. Ths. Đào Trọng Quân
    Giảng viên
    Email: daotrongquan87@gmail.com
5. Ths. Đào Tiến Thịnh
    Giảng viên
    Email: tienthinhydtn@gmail.com
6. Ths. La Văn Luân
    Giảng viên
    Email: luanlavan@gmail.com
7. Ths. Lê Thị Vân
    Giảng viên
    Email: levanddls@gmail.com
8. CN. Đoàn Thị Nga
    Giảng viên
    Email: ngamoonyk@gmail.com
9. CN. Nguyễn Thị Hoài
    Giảng viên
    Email: nguyenhoaiddls@gmail.com
 

4. Lịch sử hình thành

     - Bộ môn Điều dưỡng Lâm sàng được thành lập theo Quyết định số 127/QĐ-ĐHTN ngày 28/3/2005 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Tháng 8 năm 2014 tách thành Bộ môn Điều dưỡng Người trưởng thành gồm 9 cán bộ.

5. Hoạt động và thành tích đã đạt được

       - Từ năm 2005 đến nay  Bộ môn liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể văn hóa”.

       -  Năm 2013 2014, 2017 Bộ môn đạt danh hiệu “Tập thể xuất sắc” và “Tập thể văn hóa”.

       - Tập thể cán bộ trong Bộ môn đã tham gia hơn 30 công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, được nghiệm thu và đánh giá cao, có nhiều bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và tạp chí quốc tế.