THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC DA LIỄU CẤP CAO THẾ GIỚI.