Các giảng viên đã được cập nhật phương pháp giảng dạy tích cực và các bài giảng mới nhất về các tiêu chuẩn năng lực và các quy tắc đạo đức nghề nghiệp do các chuyên gia hàng đầu trong nước và Trường Đại học Công nghệ Queensland (QUT) của Úc trình bày. Thông qua hội thảo này, chương trình khung giáo dục đại học chuyên ngành Điều dưỡng đã được xác định. Trao đổi kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy điều dưỡng tại bệnh bệnh viện cũng được mọi thành viên hội nghị rất quan tâm và thảo luận sôi nổi.

Tiêu chuẩn năng lực được hiểu là một tiêu chuẩn qui định cách điều dưỡng thực hiện vai trò nghề nghiệp ở một mức độ chất lượng nhất định (Kiến thức, kỹ năng và thái độ). Nó được sử dụng như một khung tham chiếu cho chất lượng, hiệu suất công việc của điều dưỡng. đồng thời cũng được dùng để đánh giá xem điều dưỡng có đủ năng lực thực hiện vai trò của họ hay không. Chuẩn năng lực cơ bản cho Điều dưỡng Việt Nam gồm có ba lĩnh vực: Lĩnh vực 1 “Năng lực thực hành chăm sóc” có 15 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí; lĩnh vực 2 “ Năng lực quản lý và phát triển nghề nghiệp” có 8 tiêu chuẩn và 41 tiêu chí; và lĩnh vực 3 “Năng lực hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp” có 2 tiêu chuẩn và 7 tiêu chí. Dựa trên các tiêu chuẩn năng lực mà các sinh viên biết họ phải đạt được cái gì ngay từ khi bắt đầu vào học môn học, đồng thời các giảng viên đánh giá năng lực của sinh viên cũng công bằng, chính xác và khách quan hơn. Do đó, việc áp dụng các tiêu chuẩn năng lực vào giảng dạy điều dưỡng là rất cần thiết có ý nghĩa trong việc đảm bảo chất lược đào tạo cũng như chất lượng chăm sóc sức khỏe của cơ sở y tế.

Chương trình khung giáo dục đại học chuyên ngành Điều dưỡng do đại diện Vụ Khoa học và Đào tạo trình bày với mục tiêu chung là: “Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vị nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khỏe, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. Đây là chương trình khung sẽ được áp dụng thống nhất cho tất cả các cơ sở đào tạo Cử nhân Điều dưỡng ở Việt Nam. Sinh viên điều dưỡng có 4 năm để hoàn thành tối thiểu 202 đơn vị học trình, chưa kể giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và giáo dục Quốc phòng-An ninh (11 ĐVHT). Khối kiến thức bắt buộc bao gồm: (1) Kiến thức giáo dục đại cương có 41 ĐVHT; và (2) Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu với kiến thức cơ sở ngành có 41 ĐVHT và kiến thức ngành/chuyên ngành có 81 ĐVHT.