DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Số thứ tự Tên đề tài Chủ nhiệm/tham gia Năm Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu đặc điểm bệnh da nghề nghiệp của công nhân mỏ than Thái Nguyên trong điều kiện đặc thù và hiệu quả của giải pháp can thiệp, năm 2001. Nguyễn Quý Thái/Vi Thị Thanh Thủy 2001 Tham gia
2 Nghiên cứu dư lượng kháng sinh, hormone trong một số sản phẩm từ lợn thịt tại Thành phố Thái Nguyên và giải pháp can thiệp. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Giáo dục đào tạo, thuộc Đại học Thái Nguyên quản lý, năm 2009-2010. Vi Thị Thanh Thủy 2010 Chủ nhiệm 
3 Nghiên cứu mức độ tồn dư kháng sinh và hormone trong một số thực phẩm chính trên thị trường tỉnh Thái Nguyên. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Giáo dục đào tạo, thuộc Đại học Thái Nguyên quản lý năm 2009. Nguyễn Duy Hoan/Vi Thị Thanh Thủy   Tham gia
4 Nghiên cứu thực trạng nhân lực và nhu cầu đào tạo điều dưỡng khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam Lê Văn Duy 2009 Chủ nhiệm