I. Sơ lược đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị

1. Đặc điểm, tình hình

- Tên đơn vị: Khoa Điều Dưỡng

- Năm thành lập: 2007

- Địa điểm: Trường Đại học Y - Dược; 284 - Đường Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên

- Cơ cấu tổ chức: Khoa trực thuộc trường gồm 07 Bộ môn

- Tổng số cán bộ cơ hữu trong Khoa: 38 CBVC. Trong đó:

+ Bộ môn Điều dưỡng cơ bản:                                       8 cán bộ
+ Bộ môn Điều dưỡng Người trưởng thành:                    9 cán bộ.
+ Bộ môn Điều dưỡng Bà mẹ và trẻ em:                        7 cán bộ.
+ Bộ môn Điều dưỡng Tâm thần:                                   3 cán bộ
+ Bộ môn Điều dưỡng Cộng đồng:                                 03 cán bộ
+ Bộ môn Huấn luyện kỹ năng:                                     05 cán bộ.
+ Bộ môn Quản lý Điều dưỡng:                                     02 cán bộ.
+ 01 cán bộ Văn phòng khoa
 
- Các CBVC trong Khoa luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn:

+  01 Giảng viên có trình độ Tiến sĩ; 20 giảng viên có trình độ thạc sĩ trong đó có 03 giảng viên đang học Nghiên cứu sinh (01 giảng viên học trong nước; 01 giảng viên đang học tại Thái Lan; 01 giảng viên đang học tại Đài Loan).

+ 07 cán bộ giảng đang học Thạc sĩ Điều dưỡng tại Đại học Điều dưỡng Nam Định; 01 Chuyên viên Văn phòng khoa đang học Thạc sĩ Quản lý giáo dục.

+ 02 Kỹ thuật viên đang theo học lớp Cử nhân Điều dưỡng hệ Vừa làm vừa học tại trường.

+ Các CBVC tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu công việc.

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:

        Giảng dạy môn Điều dưỡng cơ bản, Điều dưỡng Cộng đồng; Điều dưỡng người trưởng thành; Điều dưỡng Bà mẹ và trẻ em; Điều dưỡng Tâm thần; Quản lý Điều dưỡng; Huấn luyện kỹ năng cho các đối tượng sinh viên Y, sinh viên Điều dưỡng;

Nghiên cứu khoa học và Chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tại các bệnh viện thực hành và chăm sóc sức khỏe Cộng đồng.     

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích

*Về công tác chính trị tư tưởng

- Các cán bộ trong Khoa đều chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện đầy đủ mọi nội quy, quy định của nhà trường cũng như của phố phường nơi cư trú. Luôn phấn đấu vươn lên để xứng đáng là người thầy giáo, người thầy thuốc trong thời đại hiện nay.

*Về cán bộ và quá trình đào tạo cán bộ

Các CBVC trong Khoa luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn:

+ 03 giảng viên đang học NCS trong đó 02 giảng viên đang học tại Thái Lan, Đài Loan.

+ 07 cán bộ giảng đang học thạc sĩ theo đúng chuyên ngành Điều dưỡng.

+ Các CBVC tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu công việc.

            - Chủ động giảng dạy và phối hợp với các cán bộ giảng các Bộ môn Nội – Ngoại trong trường và các giảng viên thỉnh giảng kiêm nhiệm tại các bệnh viện thực hành của trường hoàn thành và vượt số giờ giảng đã được phân công cho các đối tượng sinh viên với tổng số giờ giảng trong năm học đã thực hiện là 15.690,3 giờ. (trong đó: Bộ môn Điều dưỡng Người trưởng thành: 5.955,6 giờ; Bộ môn Điều dưỡng Bà mẹ và trẻ em: 2.808,6 giờ; Bộ môn Điều dưỡng Cơ bản: 3.147,26 giờ; Bộ môn Huấn luyện Kỹ năng: 2.562,5 giờ; Bộ môn Quản lý Điều dưỡng: 202,24 giờ; Bộ môn Điều dưỡng Cộng đồng: 542 giờ; Bộ môn Điều dưỡng Tâm thần: 472,3 giờ.

            - Thực hiện đúng quy trình lên lớp, đảm bảo chất lượng bài giảng theo đúng quy định của nhà trường. Thực hiện quy chế coi thi, chấm thi, trả bài nghiêm túc đúng quy định của nhà trường. Quản lý sinh viên trong giờ giảng lý thuyết cũng như giờ giảng thực hành và thực tập lâm sàng.

            - Khoa đã bắt đầu đảm nhiệm giảng dạy học phần Huấn luyện kỹ năng Điều dưỡng cho sinh viên điều dưỡng Chính quy.

            - Tham gia rà soát chương trình đào tạo; biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung nội dung mới cập nhật vào đề cương, giáo trình giảng dạy, bảng kiểm thực hành cho các đối tượng học sinh, sinh viên học tập tại Khoa.

            - Tích cực đề xuất những thay đổi phù hợp về nội dung, phương pháp giảng dạy, lượng giá các học phần phù hợp với mục tiêu tăng cường năng lực thực hành nghề nghiệp cho sinh viên.

                - Mở 01 lớp chứng chỉ Quản lý Điều dưỡng tại trường.

            - Giáo vụ Khoa và chuyên viên Văn phòng khoa hoàn thành tốt công việc Giáo vụ.

+ Đối với Giáo viên trung học - Kỹ thuật viên

            - Làm tốt công tác phục vụ giảng dạy như: chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thực tập, hướng dẫn sinh viên thực tập theo đúng quy trình kỹ thuật, đúng nội dung đã được phân công. Quản lý tốt sinh viên trong giờ thực hành.

            - Tham gia viết, chỉnh sửa bảng kiểm thực hành cho các đối tượng học sinh, sinh viên. Bảo quản các tài sản của Khoa - Bộ môn an toàn, sạch sẽ, ngăn nắp và gọn gàng.

+ Đối với Y công: Hoàn thành tốt công việc mà Khoa, bộ môn giao cho.

* Công tác NCKH và các công tác khác

         Năm 2016: Khoa có 15 đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu và 03 Đề tài Nghiên cứu sinh đang được thực hiện theo đúng tiến độ và 01 bài báo Quốc tế; 11 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

         Năm 2017: Khoa có 18 đề tài cấp cơ sở và 03 Đề tài Nghiên cứu sinh đang được thực hiện theo đúng tiến độ; 01 đề tài cấp Đại học năm 2017 – 2018 đã được phê duyệt và đang thực hiện theo đúng tiến độ. 07 bài báo được đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN; Y học Thực hành.

         Tham gia các lớp hội thảo, tập huấn về xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng tài liệu dạy học, phương pháp giảng dạy tích cực ở trong và ngoài nước.

        - Khoa có 12 cán bộ giảng tham gia vào công tác quản lý sinh viên với cương vị là cố vấn học tập và giáo viên chủ nhiệm đều hoàn thành tốt công việc mà phòng CTCT HSSV giao cho.

       - Công tác kết hợp viện trường được duy trì hiệu quả. Có 03 giảng viên của khoa tham gia phối hợp viện trường trong công tác Điều trị và của phòng Điều dưỡng.

       - Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Khoa tiếp tục thực hiện kế hoạch trao đổi giảng viên - sinh viên với Đại học Naresuan - Thái Lan: 01 giảng viên và 3 SV tham gia vào chương trình này (T7/2016). Chủ động đề xuất với Nhà trường và chuẩn bị những nội dung cần thiết cho việc triển khai thực hiện chương trình liên kết đào tạo Điều Dưỡng với Nhật Bản. Cử 01 lượt Giảng viên sang trao đổi, học tập chuyên môn về công tác quản lý Điều dưỡng tại bệnh viện của Nhật vào tháng 6/2017.

      - Đoàn thanh niên khoa phát huy tốt vai trò trong việc chỉ đạo các phong trào hoạt động trong năm học của sinh viên Điều dưỡng.

      - Tham gia các công tác đoàn thể, tham gia ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai, đóng góp vào các quỹ như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, vì trẻ thơ, quỹ chất độc màu da cam.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác

     - Cán bộ trong Khoa đoàn kết, có trách nhiệm và nhiệt tình trong mọi công việc của Khoa.

     - Tích cực cải tiến các mô hình, dụng cụ học tập phù hợp với nội dung giảng dạy.